ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

  Sermsin ชั้น 1
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหายสูญหาย / ไฟไหม้
    
 คุ้มครอง คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
  Sermsin ชั้น 2
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหายสูญหาย / ไฟไหม้
    
 
คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง 
คุ้มครอง
  Sermsin ชั้น 3
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหายสูญหาย / ไฟไหม้
    
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
  Sermsin ชั้น 4
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหายสูญหาย / ไฟไหม้
    
ไม่คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
  ( คุ้มครอง รับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภานนอกสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง )
  Sermsin ชั้น 2+
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหายสูญหาย / ไฟไหม้
        
 
คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง คุ้มครอง
  ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณี
ชนกับยานพาหนะทางบก และสามรถแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
  Sermsin ชั้น 3+
บุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย
ชีวิต / ร่างกาย / อนามัยทรัพย์สินความเสียหาย สูญหาย / ไฟไหม้
          
คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
  ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชน
กับยานพาหนะทางบก และสามรถแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น